Miljöpolicy

Svenska Fastighetsboxar är varsamma mot miljön!

Resultatet av vår verksamhet har lång livslängd och kommer att användas långt in i framtiden. Ansvar, kompetens och mätbara mål utgör därför grunden i vårt miljöarbete.

Som tur är påverkar vår verksamhet miljön i begränsad omfattning. Vi kan genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval, minska luftföroreningarna, källsortera byggavfallet och förbättra resurshushållningen.

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet vad avser miljön och drar nytta av våra erfarenheter. Genom utbildning och information ska våra medarbetare känna miljöansvar i verksamhetens alla grenar. Kompetens och engagemang är viktiga tillgångar som skall tas till vara i vårt arbete för en bättre miljö.

Ett handlingsinriktat miljöprogram ska tas fram inom företaget. Vi ska påverka våra underleverantörer och leverantörer för att nå miljöförbättringar. Genom ökad kompetens och medvetenhet kan vi i samarbete med våra kunder arbeta för att förbättra vårt miljöarbete enligt egna uppställda mål.

Vi ska klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.

Vi ska tillsammans med våra underentreprenörer arbeta med miljöriktig teknik och resurshushållning.

Svenska Fastighetsboxar ska värna om en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet ska genom fortlöpande kontroll och tillsyn av verksamheten inom alla ansvarsområden identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem, så att vår verksamhet bedrivs enligt de tekniska och sociala krav som kännetecknar en god arbetsmiljö.

Våra medarbetare ska ha möjlighet att påverka den egna situationen och medverka i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en god miljö.

Genom rapportering av tillbud och olyckor ska vi vidta åtgärder för att minimera olyckorna. Beredskapsplaner ska upprättas om fara finns för en eventuell miljöolycka.

Svenska Fastighetsboxar ska utvecklas med omvärldens krav.

Vi ska fortsätta förbättra kunskapen om material och miljöriktig byggteknik. Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi ska sträva efter att minska avfallet, samt förbättra omhändertagandet av det avfall som ändå uppkommer. Genom sortering av avfallet ska vi hjälpa till att effektivisera energi- och el-hushållningen. Vi ska sträva efter öppna och goda relationer i miljöarbetet med anställda, leverantörer, myndigheter och kunder. Informationen ska vara saklig och öppen. Genom en öppen dialog stimulerar vi utvecklingen till nytta för såväl miljön som för Svenska Fastighetsboxar.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se